Skip to content

Vino e Olio

Import Italiaanse producten
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
ALGEMENE VERKOOP– EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Definities

1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoor- waarden (‘’Voorwaarden’’) wordt verstaan onder
A. VINO E OLIO: de eenmanszaak Vino e Olio, geves- tigd en kantoorhoudende aan de Energieweg 12 in Druten (6651 KT Druten) en bij de Kamer van Koop handel geregistreerd onder nummer 56839723.
B. Producten: alle artikelen en diensten die de Klant bij VINO E OLIO bestelt en/of afneemt.
C. Klant: iedere persoon of rechtspersoon die bij VINO E OLIO producten bestelt en/of afneemt.
D. Overeenkomst: iedere afspraak tussen VINO E OLIO en de Klant, ongeacht of deze afspraak op pa pier staat of slechts mondeling is gemaakt.
E. Partijen: VINO E OLIO en de klant die partij zijn bij de overeenkomst.
1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken tussen VINO E OLIO en de Klant.
1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op een bepa- ling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeen gekomen. Er gelden geen andere voorwaarden, ten zij VINO E OLIO dit schriftelijk heeft aanvaard.

2. Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van VINO E OLIO zijn vrijblijvend en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele toezeggingen van VI- NO E OLIO, binden VINO E OLIO alleen indien deze door bevoegde vertegenwoordigers van VINO E OLIO zijn bevestigd.

3. Overeenkomsten

3.1 VINO E OLIO heeft het recht een order van de Klant te weigeren, indien de Klant niet (meer) kre- dietwaardig blijkt te zijn.

3.2 VINO E OLIO kan indien zij dat nodig acht ex tra zekerheid van de Klant verlangen voor de na- koming van zijn verplichtingen.

3.3 Als VINO E OLIO een kennelijke verschrijving, druk– of zetfout heeft gemaakt, dan is VINO E OLIO hieraan niet gebonden. Dat betekent dat van VINO E OLIO niet kan worden verlangd het Product te verkopen aan de Klant op basis van de kennelijke verschrijving, druk– of zetfout.

4. Prijzen/verkoopprijzen

4.1 De prijzen van VINO E OLIO zijn geldig voor de looptijd van het verschijnen van de prijslijst. Op het moment van het verschijnen van een nieuwe prijslijst, vervallen de prijzen in de voorgaande prijslijst. VINO E OLIO heeft daarmee het recht de prijzen tussentijds te veranderen indien de om- standigheden waarop deze prijzen zijn gebaseerd, wijzigen. 4.2 De aanbiedingen van VINO E OLIO zijn geldig voor de aangegeven duur van die aanbieding. Na looptijd van de aanbieding kan daarop geen be roep meer worden gedaan.

4.3 De door VINO E OLIO vermelde prijzen zijn weergegeven exclusief omzetbelasting, eventuele transportkosten en andere bijkomende kosten. Deze kosten worden separaat in rekening ge bracht.

 

5. Leveringstermijn

5.1 de Klant dient op maandag vóór 14.00 uur te bestellen voor bezorging diezelfde week.

5.2 De door VINO E OLIO opgegeven vaste leve- ringsdagen zijn indicaties. VINO E OLIO behoudt zich het recht voor, in overleg met de klant, op een ande- re dag te leveren.

5.3 De producten worden bezorgd op het aangege- ven adres van de klant, tenzij anders overeengeko men.

5.4 Bij overschrijding van de afleveringstermijn door VINO E OLIO of bij het niet op voorraad zijn van Pro- ducten heeft de klant geen recht op schadevergoed- ing. 5.5 Indien een Klant niet op de afgesproken dag en/ of tijdstip aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, kan VINO E OLIO de kosten voor het op- nieuw aanbieden en eventuele opslagkosten aan de Klant in rekening brengen. Daarnaast behoudt VINO E OLIO zich in een dergelijk geval het recht voor in een andere week te leveren dan overeengekomen.

6. Aflevering en risico

6.1 Bij (af)levering gaat het risico voor de Producten over op de Klant. Indien de Klant de Producten niet, of niet tijdig afneemt, is hij direct in verzuim. VINO E OLIO is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Klant op te slaan of door te verkopen aan derden.

7. Betaling

7.1 De Klant dient de factuur binnen 14 dagen te be- talen. 7.2 Klanten bij wie voor een eerste keer wordt gele- verd, dienen de factuur uiterlijk op het moment van aflevering van de producten te voldoen.

7.3 Uitsluitend VINO E OLIO heeft het recht op verre- kening. Het recht op verrekening of opschorting door een Klant is uitgesloten.

7.4 Indien de Klant niet tijdig betaalt, verkeert hij in verzuim en kan door VINO E OLIO aanspraak worden gemaakt op de buitengerechtelijke incassokosten, te vermeerderen met de alsdan geldende wettelijke handelsrente.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Het eigendom van de Producten gaat over op de Klant, nadat de Klant alle vorderingen van VINO E OLIO heeft voldaan.

8.2 Voordat de eigendom van de Producten op de Klant is overgegaan, is deze niet gerechtigd de Producten te vervreemden, te verhuren, in gebruik te geven. te verpanden, of anderszins.

8.3 In geval van inbeslagname, (dreigend) surseance van betaling of faillissement van de Klant, zal de Klant onmiddellijk VINO E OLIO waarschuwen en de deur- waarder, bewindvoerder of curator wijzen op de rech- ten van VINO E OLIO.

9. Ruilen/Retourneren

9.1 Indien een product niet aan de wensen van de Klant voldoet, dan treden Partijen in overleg over even- tuele terugname van het Product.

9.2 Indien Partijen het eens zijn geworden over de te- rugname door VINO E OLIO, worden de retour ont- vangen flessen op basis van de gefactureerde waarde vergoed of wordt een ander product naar keuze gele- verd. Wanneer sprake is van meerwaarde van het ver vangende Product, dient de Klant deze meerwaarde te betalen voorafgaand aan levering van het vervangende Product.

10. Garantie/klachten

10.1 VINO E OLIO garandeert de kwaliteit, herkomst en houdbaarheid van haar producten, mits ze onder de juiste omstandigheden zijn opgeslagen en niet langer worden bewaard dan afkomst en karakter toelaat.

10.2 Indien een Klant een beroep doet op de garantie zoals omschreven in artikel 10.1, dan dient de Klant VINO E OLIO zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen ze- ven (7) dagen in staat te stellen het Product te onder zoeken. De Klant heeft ten alle tijden een schadebeper- kingsplicht.

10.3 Buiten de garantie vallen gebreken aan de Pro- ducten die zijn ontstaan als gevolg van het niet op slaan onder de juiste omstandigheden opslaan en het langer bewaren dan afkomst en karakter toelaat.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Iedere aansprakelijkheid van VINO E OLIO (inclusief ongedaanmakingsverplichtingen) is beperkt tot de directe schade, tot maximaal de waarde van de betreffende Producten waarover is gereclameerd. De aansprakelijkheid van VINO E OLIO is verder be- perkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van VINO E OLIO in het voorkomende geval uitkeert. Tenzij wettelijk anders is bepaald, is VINO E OLIO niet aansprakelijk voor (overige) schade van de Klant of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, im- materiële schade, omzetverlies of bedrijfsschade.

12. Overmacht

12.1 Indien VINO E OLIO door een omstandigheid die buiten de macht en invloedssfeer van VINO E OLIO ligt (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, worden haar verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoe- stand.

12.2 onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:

A. oorlog, oproer, rellen, stakingen, boycots, en an- dere collectieve acties. Natuurrampen, blikseminslag, overstromingen, brand, explosies, pandemieën, epi- demieën en andere rampen. Weersvoorspellingen waardoor bezorging niet op een veilige manier kan plaatsvinden. Voor beoordeling daarvan zijn adviezen van het KNMI leidend. B. handelingen of nalatigheden van overheidsinstan- ties, zoals overheidsmaatregelen, invoer– of uitvoer verboden, embargo’s, sancties en andere beperkin- gen;

C. storingen in de telecommunicatie, elektriciteits- voorziening of andere infrastructuur;

D. storingen in de leveringen van Producten, die niet aan VINO E OLIO te wijten zijn. Daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, storingen bij de wijnproducen- ten, de transporteur, de douane, etc.

12.3 Indien een Partij zich op overmacht beroept, dient hij dit onverwijld aan de andere partij te mel- den, onder opgave van de aard en de oorzaak van de overmachtssituatie.

12.4 De Partij die zich op overmacht beroept, is ver plicht alle redelijke maatregelen te nemen om de overmachtssituatie te beëindigen of de gevolgen ervan te beperken.

 

12.5 De verplichtingen van de Partij die zich op over- macht beroept, worden geschort zolang de over- machtssituatie voortduurt. Indien de overmachtssitua- tie langer dan 1 maand voortduurt, hebben beide partij- en het recht de overeenkomst te ontbinden.

12.6 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, heb ben beide partijen geen aanspraak op schadevergoe- ding.

13. Verzuim/ontbinding

13.1 Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst of deze voorwaarden mocht vloeien, is de Klant zonder nadere schriftelijke mededeling, na verval van betalingstermijn in verzuim. VINO E OLIO is dan gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden. 13.2 In geval van (dreigende) surseance van betaling of faillissement of een (tijdelijke) stopzetting van het be- drijf van de Klant, heeft VINO E OLIO het recht alle Overeenkomsten met de Klant met onmiddellijke in- gang te beëindigen en alle vorderingen in een keer op te eisen.

14. Privacy

14.1 VINO E OLIO verwerkt persoonsgegevens van de Klant in het kader van het (beoordelen van een aan- vraag tot het) verstrekken, gebruiken en intrekken van een online account, het toesturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen en voor het ver sturen van andere (marketing)informatie voor pro- ducten of diensten.

14.2 Bij het aanvragen van een account op www.vinoeolio.nl stemt de Klant in met de verwerking van persoonsgegevens. Op de verwerking van diens persoonsgegevens is, naast deze Voorwaarden, het Privacybeleid van VINO E OLIO van toepassing (zie www.vinoeolio.nl).

15. Rechtskeuze en bevoegde rechter

15.1 Op de overeenkomst en deze Voorwaarden is Ne- derlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gelder land.

Winkelwagen
Back To Top